دریافت مقالات

بایگانی

ارائه برنامه‌های کاربردی هوشمند با استفاده از Microsoft SQL Server 2016 R Services همگام با سرعت کسب‌و‌کار، می‌توان از طریق ارائه برنامه‌‌های کاربردی هوشمند با R  و  SQL Server 2016 به عنوان برترین‌های دنیا، به تسریع دسترسی به داده‌ها نیز پرداخت. دلیل استفاده از R صرف نظر از محل استقرار داده‌ها به صورت On-Premise، Cloud یا […]

مفهوم R و آنالیز پیشرفته داده ها در SQL Server 2016

ادامه

?