دریافت مقالات

طراحی امنیت شبکه : طراحی و پیاده سازی WAF

اصول طراحی امنیت شبکه پیاده‌سازی یک سیستم امنیت شبکه‌ی مقیاس‌پذیر و کارآمد مستلزم طراحی مناسب و منطبق بر نتایج حاصل از تحلیل ریسک و اصول طراحی امنیت شبکه می‌باشد. حفاظت‌های امنیتی شبکه به عنوان اولین مانع حفاظتی برای منابع سیستم‌ IT در مقابل تهدیداتی به شمار می‌رود (مانند نفوذکنندگان یا کدهای مخرب) که ناشی از جریانات بیرون […]

طراحی امنیت شبکه

ادامه

?