دریافت مقالات

Splunk Enterprise Licensing : لایسنس Splunk

امکانات نرم افزار Splunk و مدل های مختلف Licensing این نرم افزار به شرح زیر می باشد. قابلیت شرح Splunk Free Splunk Enterprise Splunk Enterprise Security Splunk Cloud Indexing Volume حداکثر حجم فهرست‌بندی در روز ۵۰۰MB/day Unlimited (according to license) Unlimited (according to license) 5GB/day to multi-TB/day (according to license) Data Onboarding جریان‌های کاری مبتنی برWizard […]

Splunk Enterprise Licensing

ادامه

?