دریافت مقالات

شبکه های مبتنی بر نرم افزار در سیسکو یا Cisco SDN – قسمت اول : مدل های برنامه نویسی شبکه چیست

دلایل محبوبت (Software Defined Networking (SDN و نحوه گسترش آن در سیسکو بنا بر نظر بنیاد شبکه‌های آزاد یا (Open Networking Foundation (ONF، شبکه مبتنی بر نرم‌افزار یا (Software Defined Networking (SDN یک معماری شبکه محسوب می گردد، که سطوح کنترل و داده (Control Plane, Data Plane) را از یکدیگر جدا کرده و صفحه‌ی کنترل (اطلاعات […]

شبکه های مبتنی بر نرم افزار در سیسکو یا Cisco SDN – قسمت اول

ادامه

?