دریافت مقالات

Splunk Enterprise Security : SIEM چیست

 مروری کلی بر نرم‌افزار Splunk Splunk اهرمی در حفظ امنیت نرم‌افزار Splunk دارای سیستم امنیت مبتنی بر تجزیه و تحلیل هوشمند بوده که شامل فرآیند کشف و شناسایی روابط در کلیه داده‌های مرتبط با حوزه امنیت شامل داده‌های زیرساخت‌های IT، محصولات مختلف امنیتی و تمامی داده‌های ماشینی بوده و هدف آن انطباق سریع با تغییرات […]

Splunk Enterprise Security

ادامه

?