APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

اجرای Cloud روی لینوکس

اجرای IT روی Cloud و اجرای Cloud روی لینوکس

در عصر کنونی که صنعت IT به سمت Cloud معطوف گردیده است، لینوکس می‌تواند موجب پیشرفت روزافزون مباحث مربوط به Cloud ‌گردد. با توجه به پذیرفته شدن لینوکس، توسط Azure در مایکروسافت، در می‌یابیم که تحولاتی  در عصر تکنولوژی در راه است. درحال حاضر…