APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

بررسی Apache LibCloud

ارائه یک API به زبان Python  برای تمامی Cloudها، توسط Apache LibCloud

Apache LibCloud، یک API یا واسط برنامه‌نویسی نرم‌افزار به زبان Python را برای تمامی Cloudها ارائه نموده است. Developerها می‌توانند با استفاده از کتابخانه Python، به مدیریت فرآیندهای محاسبه، ذخیره‌سازی و Containerها ، بر روی بیش از 30 ارائه…
اشتراک ایمیل