APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

بررسی Oracle Analytics Server

بررسی Oracle Analytics Server

Oracle Analytics Server قابلیت‌های مدرن و پیشرو در صنعت را به Oracle Analytics Cloud می‌آورد و به مشتریانی که نیازمند پیاده‌سازی‌های On-Premises هستند ارائه می‌دهد. سازمان‌ها می‌توانند از تجزیه‌و‌تحلیل‌های تقویت‌‍شده و قابلیت‌های کشف داده
اشتراک ایمیل