APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

خودرو های بدون راننده

خودرو های بدون راننده Google به افراد سالخورده ی سرگردان در خیابان برخورد نمی کنند !

شرکت Google ناوگان خودرو های بدون راننده ی خود را در جاده های دو ایالت کالیفرنیا و تگزاس برای دو ماه مورد مطالعه قرار داده است و برخی از اتفاقات غیر عادی در آن ها گزارش شده است. با توجه به آخرین گزارش وضعیت این پروژه، درکنار زیرساخت جدیدتر…
اشتراک ایمیل