APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

درباره FlexPod

تسهیل ارائه‌ی زیر‌ساخت‌های Cloud با راهکار‌های FlexPod توسط Cisco و NetApp

راهکار Private Cloud  مدیریت شده، با حذف سربار عملیاتی، به نوعی چابکی و سرعت را فراهم نموده و در عین‌حال این راهکار جدید، ریسک‌های پیاده‌سازی را کاهش داده و Time-To-Value را تسریع می‌نماید. Cisco وNetApp  راهکار‌های FlexPod جدیدی را…
اشتراک ایمیل