APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

راهکار splunk

کسب رتبه نخست محصولات امنیتی توسط شرکت Splunk

شرکت Splunk در گزارش 2019 سهم بازار نرم‌افزار مدیریت عملیات IT، به عنوان لیدر هم برای درآمد بازار و هم سهم بازار فروش َنامیده شده است. که 13 درصد از کل بازار ITOM و رشد سالیانه‌ی 32.3 درصد را داراست. در دوره‌ای که همه مشغول دورکاری هستند،
اشتراک ایمیل