APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

سرویس جدید Hybrid Query

تسهیل فرآیند اتصال ابزارهای BI یا هوش تجاری به Hadoop توسط AtScale

Hadoop، با دارا بودن قابلیت ذخیره‌سازی حجم انبوهی از داده‌ها و همچنین به دلیل تلاش برای کمک به شرکت‌ها در مقیاس نمودن Data Warehouses و تقویت هوش تجاری (Business Intelligence (BI در طی چند سال گذشته مورد توجه شرکت‌ها قرار گرفته است. اما…
اشتراک ایمیل