APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

شبکه مبتنی بر نرم افزار چیست

ارائه نسخه‌ی جدید (Open Networking Operating System (ONOS

نسخه‌ی جدید ONOS با به کارگیری زبان مدل‌سازی داده‌ی YANG، امکان کار با تجهیزات و سرویس‌های شبکه را تسهیل می‌نماید. به نظر می‌رسد که با استفاده از آخرین به‌روز‌رسانی‌های انجام‌گرفته برروی Open Networking Operating System یا به اختصار ONOS،…
اشتراک ایمیل