APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

عملکرد Scientific Linux

منسوخ شدن نسخه Scientific Linux

امروز تعداد زیادی از نسخه‌های مختلف لینوکس وجود دارند. با اینکه می‌توان گفت داشتن انتخاب زیاد هرگز چیز بدی نیست، اما در حقیقت وجود این تعداد نسخه مختلف باعث می شود منابع بین آن‌ها خیلی کم پخش شود. مقدار زیادی افزونگی و هدررفت وجود دارد که…
اشتراک ایمیل