APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

BI چیست

تسهیل فرآیند اتصال ابزارهای BI یا هوش تجاری به Hadoop توسط AtScale

Hadoop، با دارا بودن قابلیت ذخیره‌سازی حجم انبوهی از داده‌ها و همچنین به دلیل تلاش برای کمک به شرکت‌ها در مقیاس نمودن Data Warehouses و تقویت هوش تجاری (Business Intelligence (BI در طی چند سال گذشته مورد توجه شرکت‌ها قرار گرفته است. اما…

نحوه برآورده شدن بارکاری توسط موتورهای SQL-on-Hadoop

با در نظر گرفتن یک معیار جدید در آزمایشات، سه موتور پیشتاز SQL-on-Hadoop با عنوان های Apache Impala 2.3, Apache Spark 1.6, Apache Hive 1.2 از نقاط قوت و ضعف منحصر‌به فردی برخوردار می‌باشند که استفاده از آنها در برخی برنامه‌های هوش تجاری یا…
اشتراک ایمیل