APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

Bigdata

نحوه برآورده شدن بارکاری توسط موتورهای SQL-on-Hadoop

با در نظر گرفتن یک معیار جدید در آزمایشات، سه موتور پیشتاز SQL-on-Hadoop با عنوان های Apache Impala 2.3, Apache Spark 1.6, Apache Hive 1.2 از نقاط قوت و ضعف منحصر‌به فردی برخوردار می‌باشند که استفاده از آنها در برخی برنامه‌های هوش تجاری یا…
اشتراک ایمیل