Hello

برچسب: خودرو های بدون راننده

خودرو های بدون راننده Google به افراد سالخورده ی سرگردان در خیابان برخورد نمی کنند !

شرکت Google ناوگان خودرو های بدون راننده ی خود را در جاده های دو ایالت کالیفرنیا و تگزاس برای دو ماه مورد مطالعه قرار داده…