Hello

برچسب: Hortonworks

همکاری Hortonworks و HP Labs جهت ارتقای Spark

Hortonworks، که یک شرکت متخصص در زمینه توزیع Hadoop می باشد با HP Labs، به عنوان سازمان مرکزی تحقیقات شرکت HP، با هدف بهبود عملکرد بار‌کاری…