Hello

برچسب: Certificateهای SSL

حذف تدریجی Certificate‌ های دارای کلید ۱۰۲۴ بیتی

به دارندگان وب‌سایت‌ها توصیه‌ می‌شود تا Certificate‌ های SSL با کلید‌های ۱۰۲۴ بیتی را با Certificateهای دارای کلید ۲۰۴۸ بیتی جایگزین نمایند. صاحبان وب‌سایت‌ها باید در‌نظر داشته باشند که در…