اشتراک امنیت
مرکز امنیت و‌ رخدادهای‌ سایبری | APK
تهدیدات سایبری

حذف تدریجی Certificate‌ های دارای کلید ۱۰۲۴ بیتی

به دارندگان وب‌سایت‌ها توصیه‌ می‌شود تا Certificate‌ های SSL با کلید‌های 1024 بیتی را با Certificateهای دارای کلید 2048 بیتی جایگزین نمایند. صاحبان وب‌سایت‌ها باید در‌نظر داشته باشند که در آینده‌ای نزدیک، آن دسته از...