اشتراک مقالات

مرکز تماس

همزمان با ورود فناوری اطلاعات به فضای سازمان ها، نیاز به داشتن ارتباطات تلفنی ، نقش کلیدی خود را حفظ کرده و متخصصان را برآن داشته است تا با راه اندازی ساختار تلفن مبنتی بر بستر شبکه VoIP، وابستگی به تکنولوژی های قدیمی و فاقد انعطاف پذیری را کنار گذاشته و همچنین با اضافه نمودن […]

ادامه مطلب  

استفاده از نرم افزارها و سرویس های تحت شبکه، مجازی سازی از یک سو و از سوی دیگر توسعه سازمان ها و روند رو به رشد حجم اطلاعات همواره نیاز به طراحی و پیاده سازی محلی، جهت نگهداری و حفاظت از تجهیزات ، اطلاعات و بستر شبکه به نام مرکز داده (Data center) را بوجود […]

ادامه مطلب