اشتراک مقالات

مرکز تماس

همزمان با ورود فناوری اطلاعات به فضای سازمان ها، نیاز به داشتن ارتباطات تلفنی ، نقش کلیدی خود را حفظ کرده و متخصصان را برآن داشته است تا با راه اندازی ساختار تلفن مبنتی بر بستر شبکه VoIP، وابستگی به تکنولوژی های قدیمی و فاقد انعطاف پذیری را کنار گذاشته و همچنین با اضافه نمودن […]

ادامه مطلب