اشتراک مقالات

امنیت

همزمان با انتقال اسناد و فرآیندهای سازمانی از سیستم های سنتی به فناوری های نوین اطلاعات، امنیت و نیاز به حفاظت از منابع و جلوگیری از دسترسی های غیر مجاز، به عنوان اصلی انکار ناپذیر مورد توجه قرار گرفته است. مقوله حفظ محرمانگی از چالش های مطرح در سطوح مختلف بوده و حرکت به سوی […]

ادامه مطلب