دریافت مقالات

DAG (گروه‌های دسترسی پایگاه داده) در سرورهای Exchange 2013 : DAG

قابلیت دسترس‌پذیری بالا (High Availability) در سرورهای Mailbox  مبتنی بر سرور Exchange 2013، ایجاد گروه‌های دسترسی پایگاه داده (Database Availability Group) می باشد. گروه‌های دسترسی پایگاه داده DAG ها در Exchange 2013 بسیار شبیه DAG های Exchange 2010 می باشد؛ اما اصلاحات و قابلیت ‌های جدیدی نیز، جهت استفاده ی مشتریان به آن اضافه شده است. […]

DAG (گروه‌های دسترسی پایگاه داده) در سرورهای Exchange 2013

ادامه

?