دریافت ویدیو
Splunk Metric Store[(005352)2020-07-21-05-49-35]
0

راهکار Splunk Metric Store چه قابلیت‌هایی دارد

با راهکار Splunk Metric Store می‌توان به‌سرعت و سادگی Metricها را دریافت، ذخیره و تجزیه و تحلیل کرد، این امکان هم در Analytics Workspace فراهم شده و هم می‌توان با SPL این کار را انجام داد. در این راهکار اسپلانک، فارغ از اینکه منبع یا ساختار داده چیست، می‌توان هم Metricها و هم داده‌های رخداد […]