دریافت ویدیو
Customizing BIG-IP APM access policy error messages_720 thumbnail
0

هنگام مواجه با ‫خطای Policy دسترسی چه باید کرد؟

سفارشی‌سازی پیام‌های ‫خطای Policy دسترسی برای سفارشی‌سازی پیام‌های ‫خطای Policy دسترسی چه باید کرد؟ پیامی که به Clientها ارائه می‌گردد، ‫حاوی واژگان فنی برای توصیف خطای Policy است. این امر به مدیر کمک می‌کند که خطای Policy را ‫شناسایی، عیب‌یابی و در نهایت رفع نماید. اگر پیامی متفاوت یا با کلمات ‫فنی کمتری را ترجیح می‌دهید، می‌توانید برای سفارشی‌سازی […]