دریافت ویدیو
What is DDI- A DNS, DHCP and IP Address Management Primer from EfficientIP_720 thumbnail
0

معرفی راهکارهای DDI

در این ویدئو مبانی و مزایای راهکارهای DDI معرفی می‌شود و خواهیم دید که چرا این راهکار برای تسهیل مدیریت و خودکارسازی منابع IP، فیلترینگ امنیت، DHCP و DNS ضروری است.