دریافت ویدیو
SOC 2 Type 1 Vs SOC 2 Type 2 – What’s The Difference_720 thumbnail
3

انواع گزارشات ممیزی SOC 2

گزارش ممیزی SOC 2 به کاربران تضمین می‌دهد که اقدامات کنترلی در سازمان به طور مناسبی طراحی شده‌اند و از داده‌های مشتری محافظت می‌کنند. دو نوع گزارش ممیزی SOC 2 وجود دارد؛ SOC 2 نوع 1 و SOC 2 نوع 2. در این ویدئو به شرح تفاوت‌های بین این دو گزارش پرداخته می‌شود.