دریافت ویدیو
Veritas_Data_Insight_Overview
0

با راهکار Veritas Data Insight از خطراتی که ‫در داده‌ها پنهان شده‌ مصون بمانید

چگونه می‌توان داده‌ها را تحت کنترل گرفت؟ با افزایش میزان داده‌های سازمان‌ها، درصورت مدیریت ناصحیح این اطلاعات از جمله نداشتن دید مناسب به این داده‌ها، افرادی که به این داده‌ها دسترسی دارند و نحوه تعامل کاربران با این اطلاعات، سازمان‌ها به راحتی کنترل خود را بر روی اطلاعات از دست خواهند داد. طبیعی است که […]