دریافت ویدیو
Data Analytics vs Data Science_720.mp4_snapshot_05.17.530
4

مقایسه تجزیه و تحلیل داده و علم داده

در این ویدیو شرح داده می‌شود که هرچند عبارت‌های علم داده و تجزیه و تحلیل داده به جای یک دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند، نقش‌های متمایزی دارند و همچنین ابزار و اقدامات مختلفی که دانشمندان داده و تحلیلگران داده انجام می‌دهند بیان می‌گردد.