دریافت ویدیو
Be all-seeing and all-knowing to control all endpoints with Cisco Identity Services Engine (ISE)_720 thumbnail
1

راهکار Identity Services Engine یا ISE چیست؟

با استفاده از راهکار Identity Services Engine یا به اختصار Cisco ISE می‌توان کاربران و تجهیزات متصل به شبکه سازمانی را از یک موقعیت مرکزی، مشاهده و کنترل نمود. این راهکار با ارائه‌ی قابلیت دید عملیاتی به تمام Endpointهای متصل دسترسی به شبکه و کنترل آن را ایمن می‌کند. راهکار Identity Services Engine یا ISE […]