دریافت ویدیو
Splunk Enterprise Security Glass Tables_720 thumbnail
0

ویژگی Glass Tables در راهکار Splunk Enterprise Security

امروز سازمان‌ها نیازمند نمایی به مخیط امنیتی خود هستند که ساختار و قابلیت دید در سطح سیستم را به سازمان‌ها ارائه دهد تا به ‎آنان کمک کند ‫اتفاقات در حال رخ دادن در محیط خود را درک نمایند. این راهکار به تیم‌های امنیتی اجازه می‌دهد که به طور کامل ریسک‌های امنیتی و تهدیدات رو به […]