دریافت ویدیو
Part 1- Introduction to the vMotion process_720 thumbnail
1

معرفی فرایند vMotion

در این ویدیو، مفهوم ابتدایی انتقال زنده‌ی یک بار کاری با استفاده از vSphere vMotion شرح داده می‌شود و با جزئیات می‌بینیم که از نظر vCenter Server و ESXi Host چه فرایندهایی دخیل هستند.
Part 1_ Introduction to the vMotion process_360 thumbnail
1

مقدمه‌ای بر فرایند vMotion

در این ویدئو مفهوم ابتدایی Live Migration یک بار کاری بااستفاده از vSphere vMotion شرح داده می‌شود و می‌بینیم که از منظر vCenter Server  و ESXi Host چه فرایندهایی به‌کار گرفته می‌شوند و وقتی vMotion راه‌اندازی می‌گردد چه اتفاقی رخ می‌دهد.