دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

کارگاه آموزشی مهاجرت به کوبرنتیز و داکر – قسمت سوم

در قسمت سوم در مورد مدیریت ابزارهای کاربردی در ساختار کوبرنتیز گفته و در نهایت تمام توضیحات در یک محیط عملیاتی بررسی شد.

ویدیوهای مرتبط

لیست پخش این ویدیو