دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

قابلیت دید Splunk Enterprise Security به برنامه‌های کاربردی SaaS

اکنون که سازمان‌های بیشتری از راهکارها و برنامه‌های کاربردی مبتنی بر  «نرم‌افزار به عنوان سرویس» یا SaaS استفاده می‌کنند، بسیار حیاتی است که تیم‌های امنیتی، قابلیت دید کاملی به فعالیت‌های کاربر و تهدیدات که ایجاد می‌شود پیدا کنند.

راهکار Splunk Enterprise Security کار تیم‌های امنیتی را برای دستیابی به قابلیت دید و ساختار از برنامه‌های کاربردی Cloud یا SaaS، مثل Office 365 و Salesforce و Okta یا Box و غیره تسهیل می‌نماید تا شناسایی، تجزیه‌و‌تحلیل و پاسخ به حوادث را بهبود بخشد.

ویدیوهای مرتبط