دریافت ویدیو
#StorageMinute_ #vVols with #Hitachi Storage_720 thumbnail
0

vVols و Hitachi Storage

در این ویدئو از مجموعه‌ی آموزشی vVols، به ارتباط بین Hitachi Storage و vVols پرداخته می‌شود.
StorageMinute HPE Nimble vVols Solutions_720p thumbnail
0

vVols و HPE Nimble Storage

در این ویدئو از مجموعه‌ی آموزشی vVols، به ارتباط بین HPE Nimble Storage و vVols پرداخته می‌شود.
Lightboard Session- #vVols and #SRM Overview_720 thumbnail
3

شرح کلی vVols و SRM

در این ویدیو در مورد vVols و راهکار ‫Site Recovery Manager یا SRM که یک راهکار Disaster Recovery از VMware است، صحبت خواهد شد.
vSphere Virtual Volumes (vVols) Overview_720 thumbnail
0

شرح کلی راهکار vVols

در این ویدیو می‌بینیم که vVols چگونه می‌تواند از طریق مدل عملیاتی جدید و فعال‌سازی Storage خارجی آگاه از VM و حذف Containerهای فیزیکی برای مصرف منعطف منابع، Storage را دگرگون نماید.