دریافت ویدیو
با زیرنویس فارسی ببینید!

ویدیوی قابلیت های جدید Splunk 7.1

بررسی امکانات و قابلیت های جدید Splunk 7.1

ویدیوهای مرتبط