اشتراک مقالات

راهکارهای نوین

فرآیندهای وابسته به فناوری اطلاعات، بر اساس دانش روز، همواره نیازمند نگرشی سیستماتیک و برنامه ای مدون جهت افزایش کار آیی، بهینه سازی و کاهش اتلاف منابع سازمانی (انسانی، مالی و…) می باشند که در مسیر نیل به این اهداف، یاری گرفتن از شرکت های فعال در این زمینه اصلی مهم و تاثیرگذار است. دو عامل کیفیت و سرعت گردش اطلاعات در سازمان، از ارکان اصلی و مهم هر سازمان و یکی از ابزارهای استراتژیک برای پیش برد اهداف آنها محسوب می شود، هرچه گردش اطلاعات در سازمان ها سریع تر انجام شود باعث پویایی سازمان شده و این امر در سایه پباده سازی راهکارهای نوین در حوزه فناوری اطلاعات میسر می شود.

با توجه به آمار موسسات تحقیقاتی معتبر، ۸۰% سازمان ها فقط از ۲۰% تکنولوژی استفاده می نمایند و فقط ۲۰% از سازمان ها از ۸۰% تکنولوژی بهرمند می شوند. از این رو با توجه به رشد روز افزون تکنولوژی و پدید آمدن راهکارهای کارآمدی که نیاز بسیاری از سازمان ها را پوشش می دهد، شرکت امن پایه ریزان کارن APK افتخار دارد با تحقیق و توسعه در مورد راهکارها و راه حل های روز دنیای تکنولوژی و تلفبق آن با استاندارها بین المللی، راهکارهای نوین را ارائه نموده و سازمان های محترم را در هر چه بهتر خدمت رسانی خود یاری رساند.

راهکارهای نوین - innovative-solutions
شرکت APK در طی سال ها تعامل باسازمان های مختلف در زمینه مشاوره و اجرا، همواره با چالش های آنان روبرو بوده و با در نظر گرفتن اصل ” هر سازمان- یک راهکار” و  با حفظ انعطاف پذیری و توسعه پذیری در ابعاد مختلف، راهکارهای نوینی را خلق نموده است. امن پایه ریزان کارن APK با تکیه بر دانش و تجربه متخصصان و به کارگیری به روز ترین ابزارها و با در نظر گرفتن نیاز های خاص سازمان ، برنامه ای جامع تدوین نموده که در آن مولفه های حساسی چون اهداف بلند مدت و خاصیت توسعه پذیری منظور گردیده است.

امن پایه ریزان کارن APK بر این باور است که دست یافتن به کیفیت مطلوب در سرویس دهی، در سایه دانش مطالعاتی و قراردادن افرادی متخصص در جایگاه منحصر به خود آن شخص میسر می گردد، لذا  با اتکاء به این اصل، موفق به ارائه راهکارهایی بر اساس دانش روز و در نظر گرفتن کلیه زوایای انفورماتیکی سازمان گردیده است.