اشتراک مقالات

پروانه فعالیت در حوزه آزمون و ارزیابی امنیتی

پروانه فعالیت در حوزه آزمون و ارزیابی امنیتی

اخبار داخلی

پروانه فعالیت افتا
پروانه فعالیت افتا

با توجه به توسعه روزافزون محصولات و خدمات حوزه فضای تبادل اطلاعات و بکارگیری گسترده آنهـا در زیرسـاخت هـای حیـاتی، حساس و مهم سازمان ها، تامین امنیت زیرساخت ها موضـوع بسـیار حـائز اهمیتـی تلقـی میشود زیرا تهدیدات امنیتی در فضای تولید و تبادل اطلاعات بطور روزافزون اتفاق می افتد.

شرکت امن پایه ریزان کارن APK در جهت همراستایی با چشم انداز و ماموریت نظام ملی مدیریت امنیت اطلاعات، پس از پشت سر گذاشتن مراحل احراز صلاحیت، موفق به دریافت پروانه فعالیت در حوزه خدمات عملیاتی افتا با گرایش آزمون و ارزیابی امنیتی گردیده است.

برخی از خدمات امنیت شرکت APK، ارائه خدمات طراحی، استقرار و پیاده سازی مرکز عملیات امنیت SOC، سامانه امنیت اطلاعات و مدیریت رویداد SIEM، استانداردهای سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)، امن سازی و مقاوم سازی سامانه ها و زیرساخت ها، پیاده سازی مرکر عملیات امنیت و تیم پاسخ به رخداد، خدمات مشاوره، طراحی و ارزیابی امنیتی برنامه های کاربردی و … می باشد.

پیش از این نیز شرکت APK موفق به دریافت گواهینامه سلامت و ارائه خدمات در حوزه امنیت سایبری، اخذ مجوز دانش بنیان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ایی شده است.