اشتراک مقالات

دریافت 2 پروانه فعالیت در نظام ملی مدیریت اطلاعات (نما)

دریافت 2 پروانه فعالیت در نظام ملی مدیریت اطلاعات (نما)

اخبار داخلی

شرکت امن پایه ریزان کارن APK در جهت همراستایی با چشم انداز و ماموریت نظام ملي مدیریت امنیت اطلاعات که براساس اقدام سوم از راهبرد دوم سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور (سند افتا) تشکیل شده است، پس از پشت سر گذاشتن مراحل احراز صلاحیت از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران و اداره کل نظام ملی مدیریت اطلاعات، موفق به دریافت 2 پروانه فعالیت در حوزه خدمات عملیاتی افتا در گرایش های «پياده سازي مركز عمليات امنيت و تيم پاسخ به رخداد (SOC/CERT)» و «امن سازي و مقاوم سازي سامانه ها، زيرساخت ها و سرويس ها» شده است.

مشاهده پروانه پياده سازي مركز عمليات امنيت و تيم پاسخ به رخداد (SOC/CERT)

مشاهده پروانه امن سازي و مقاوم سازي سامانه ها، زيرساخت ها و سرويس ها

برچسب ها : پروانه نما