اشتراک مقالات

زیرساخت

یک محیط نرم‌افزارمحور یا Software Defied Environment) SDE) که در آن بهینه‌سازی خدمات، مسیر را مشخص می‌کند. امروزه با توجه به تغییر بیش […]

ادامه مطلب