اشتراک مقالات

الگوریتم رمز نگاری

عدم امنیت الگوریتم SHA-1 تایید شد