اشتراک مقالات
اشتراک مقالات

Splunk User Behavior Analytics چیست

بررسی مفهوم Spunk UBA و کاربردهای آن

352 مشاهده ۶ شهریور, ۱۳۹۵ 12

?